Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Tüzüğü

TRKİYE OCUK NROLOJİSİ DERNEĞİ TZĞ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Trkiye ocuk Nrolojisi Derneğidir.
Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi aılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerekleştirmek İin Derneke Srdrlecek alışma Konuları ve Biimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2
- Derneğin amacı;
Derneke Srdrlecek alışma Konuları ve Biimleri

 1. lkemizde nemli bir sorun olan ocukluk ağı nrolojik hastalıklarının tanınması ve nedenlerinin ortaya konulması, tedavisi, zellikle bu hastalıkların nlenmesi konusunda alışmalar yapmak,
 2. Bu konuda alışan ocuk nrologlarını asil ye olarak, ocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, ocuk ruh sağlığı uzmanları, nrolog, beyin cerrahisi, ve kadın doğum hastalıkları uzmanları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kulak boğaz burun ve gz hastalıkları, prastisyen hekim ve halk sağlığı uzmanları, psikolog, fizyoterapist, işitme ve konuşma, ocuk gelişimi ve eğitimi ve sosyal hizmet uzmanları, hemşire, ebe, zel eğitim ile uğraşan ğretmenleri fahri ye olarak bir dernek altında toplamak,
 3. ocuk nrolojisi kapsamına gren konuların yurt apında tanıtılması ve zmlenmesini sağlamak, bu konuya yardımcı olacak kitap, broşr, dergi, grsel ve yazılı materyal yayınlama,
 4. Bu konuda alışmaların dnya standartlarından geri kalmaması ve dernek yeleri arasında bilgi alış verişi ve sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacı ile konferanslar, seminerler, kurslar ve kongreler dzenlemek,
 5. Uluslar arası benzeri toplantılarda lkemizi temsil etmek ve Trkiye’de bu alanda alışmaları tanıtmak ve ocuk nrolojisi alanında araştırma, inceleme, yayın yapma, yayınları teşvik etmek ve bu konuda destek olmak,
 6. Amacına uygun eğitim merkezleri amak,
 7. Dernek hibir şekilde siyasetle uğraşmaz.
 8. Dernek, alışmalarında benzeri amalar gden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

ye Olma Hakkı ve yelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin ama ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda alışmayı kabul eden ve Mevzuatın ngrdğ koşullarını taşıyan medeni haklara sahip her gerek ve tzel kişi, pediatrik nrolog unvanı almış veya pediatrik nroloji yan dal eğitimi almakta olan her Trk vatandaşı bu derneğe ye olma hakkına sahiptir. Bunun dışındaki herkes, hasta yakınları, avukat gibi diğer meslek dalları, pediatrik nroloji dışı diğer tıp alanları, pediatrik nroloji ile ortak alışan psikoloji, fizyoterapi gibi disiplinlerden olan kişiler fahri ye olabileceklerdir.
Ancak, yabancı gerek kişilerin ye olabilmesi iin Trkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal yelik iin bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak yelik başvurusu, dernek ynetim kurulunca en ok otuz gn iinde yeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonu yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen ye, bu amala tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl yeleri, derneğin kurucuları ile mracaatları zerine ynetim kurulunca yeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan nemli destek sağlamış bulunanlar ynetim kurulu kararı ile onursal ye olarak kabul edilebilir.

yelikten ıkma
Madde 4- Her ye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ıkma hakkına sahiptir.
yenin istifa dilekesi ynetim kuruluna ulaştığı anda ıkış işlemleri sonulanmış sayılır. yelikten ayrılma, yenin derneğe olan birikmiş borlarını sona erdirmez.

yelikten ıkarılma
Madde 5- Dernek yeliğinden ıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tzğne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen grevlerden srekli kaınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen yelik aidatını altı ay iinde dememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. ye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ynetim kurulu kararı ile yelikten ıkarılır.
Dernekten ıkan veya ıkarılanlar, ye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gsterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Ynetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve ağrı ve Toplantı Usul
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı yelerden oluşur.
Genel kurul;

 1. Bu tzkte belli edilen zamanda olağan,
 2. Ynetim veya denetim kurulunun gerekli grdğ hallerde veya dernek yelerinden beşte birinin yazılı isteği zerine otuz gn iinde olağanst toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı ierisinde, ynetim kurulunca belirlenecek gn, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya ynetim kurulunca ağrılır.
Ynetim kurulu, genel kurulu toplantıya ağırmazsa; yelerden birinin başvurusu zerine sulh hakimi, yeyi genel kurulu toplantıya ağırmakla grevlendirir.

ağrı Usul*

Ynetim kurulu, dernek tzğne gre genel kurula katılma hakkı bulunan yelerin listesini dzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan yeler, en az onbeş gn nceden, gn, saati, yeri ve gndemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya ağrılır. Bu ağrıda, oğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gn, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki sre yedi gnden az, altmış gnden fazla olamaz.
Toplantı, oğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı iin yapılan ağrı usulne uygun olarak yelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en ge altı ay iinde yapılması zorunludur. yeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara gre yeniden ağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usul*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan yelerin salt oğunluğunun, tzk değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise te ikisinin katılımıyla toplanır; oğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda oğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan ye sayısı, ynetim ve denetim kurulları ye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan yelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek yelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, ynetim kurulu yeleri veya ynetim kurulunca grevlendirilecek grevliler tarafından kontrol edilir. yeler, ynetim kurulunca dzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı ynetim kurulu başkanı veya grevlendireceği ynetim kurulu yelerinden biri tarafından aılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de ynetim kurulunca bir tutanak dzenlenir.
Aılıştan sonra, toplantıyı ynetmek zere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seimi iin yapılacak oylamalarda, oy kullanan yelerin divan heyetine kimliklerini gstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının ynetimi ve gvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gndemde yer alan maddeler grşlr. Ancak toplantıda hazır bulunan yelerin onda biri tarafından grşlmesi yazılı olarak istenen konuların gndeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her yenin bir oy hakkı vardır; ye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal yeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tzel kişinin ye olması halinde, tzel kişinin ynetim kurulu başkanı veya temsille grevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda grşlen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler ynetim kurulu başkanına teslim edilir. Ynetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seilen ynetim kuruluna yedi gn iinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, ynetim ve denetim kurulu yelerin seimleri aık/gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mhrlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının yeler tarafından gereği yapıldıktan sonra ii boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aık dkm yapılarak belirlenen oylardır.
Aık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan yelerin salt oğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tzk değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan yelerin te iki oğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya ağrısız Alınan Kararlar*

Btn yelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek yelerinin tamamının bu tzkte yazılı ağrı usulne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine gemez.

Genel Kurulun Grev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca grşlp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seilmesi,
 2. Dernek tzğnn değiştirilmesi,
 3. Ynetim ve denetim kurulları raporlarının grşlmesi ve ynetim kurulunun ibrası,
 4. Ynetim kurulunca hazırlanan btenin grşlp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek iin gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Ynetim kurulunca dernek alışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek ynetim ve denetim kurullarının kamu grevlisi olmayan başkan ve yelerine verilecek cret ile her trl denek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri iin grevlendirilecek yelere verilecek gndelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta ynetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara ye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Ynetim kurulunun diğer nerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer grevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman grevden alabilir.
Genel kurul, yeliğe kabul ve yelikten ıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri grr ve yetkileri kullanır.

Ynetim Kurulunun Teşkili, Grev ve Yetkileri

Madde 10- Ynetim kurulu, beş asıl ve beş yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Ynetim kurulu, seimden sonraki ilk toplantısında bir kararla grev blşm yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve ye’yi belirler.
Ynetim kurulu, tm yelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya ağrılabilir. ye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan ye tam sayısının salt oğunluğu ile alınır.
Ynetim kurulu asıl yeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy okluğu sırasına gre yedek yelerin greve ağrılması mecburidir.

Ynetim Kurulunun Grev ve Yetkileri

Ynetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi yelerinden bir veya birkaına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dneme ait bteyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin alışmaları ile ilgili ynetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira szleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli grlen yerlerde temsilcilik aılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilano ve gelir tablosu ile ynetim kurulu alışmalarını aıklayan raporunu dzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Btenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe ye alınması veya yelikten ıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerekleştirmek iin her eşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Grev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim kurulu, asıl ve yedek ye olarak genel kurulca seilir.
Denetim kurulu asıl yeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy okluğu sırasına gre yedek yelerin greve ağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Grev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tzğnde gsterilen ama ve amacın gerekleştirilmesi iin srdrleceği belirtilen alışma konuları doğrultusunda faaliyet gsterip gstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tzğne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tzğnde tespit edilen esas ve usullere gre ve bir yılı gemeyen aralıklarla denetler ve denetim sonularını bir rapor halinde ynetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya ağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. ye Aidatı: yelerden giriş dentisi olarak 0 YTL, yıllık olarak ta 50 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerek ve tzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen ay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hkmlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerekleştirmek iin ihtiya duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazanlar.
 7. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 13- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına gre defter tutulur. Ancak, yıllık brt gelirin V.U.K’nun hkmlerine gre aşması durumunda takip eden hesap dneminden başlayarak bilano esasına gre defter tutulur.
Bilano esasına geimlesi durumunda, st ste iki hesap dneminde yukarıda belirtilen haddin altına dşlrse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dnlebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın ynetim kurulu kararı ile bilano esasına gre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi aılması durumunda, bu ticari işletme iin, ayrıca Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre defter tutulur.

Kayıt Usul

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Ynetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:  1. Karar Defteri: Ynetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan yelerce imzalanır.
  2. ye Kayıt Defteri: Derneğe ye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve ıkış tarihleri bu deftere işlenir. yelerin dedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar ıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım srelerini dolduranların kayıttan dşrlmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler aık ve dzenli olarak bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 2. Bilano esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:  1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilano esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri, Byk Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usul ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına gre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan nce il dernekler mdrlğne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilano esasına gre tutulan defterler ile form veya srekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan nce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilano Dzenlenmesi

İşletme hesabı esasına gre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Ynetmeliği EK- 16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” dzenlenir. Bilano esasına gre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilano ve gelir tablosu dzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Ynetmeliği EK- 17’de rneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından dzenlenen dekont veya hesap zeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’nc maddesi kapsamında bulunan demeleri iin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan demeleri iin (Dernekler Ynetmeliği EK- 13’te rneği bulunan) “Gider Makbuzu” dzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Ynetmeliği EK- 14’te rneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Ynetmeliği EK- 15’te rneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Ynetmeliği EK- 17’de gsterilen biim ve ebatta) ynetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrol, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Ynetmeliğinin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki sresi de belirtilmek suretiyle, ynetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin aık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Ynetmeliği EK- 19’da rneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından nsha olarak dzenlenerek, dernek ynetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler ynetim kurulu başkanınca, onbeş gn ierisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına dzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Ynetmeliğinin ilgili hkmlerine gre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Sresi;

Defterler hari olmak zere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler zel kanunlarda belirtilen sreler saklı kalmak zere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih dzenine uygun olarak 5 yıl sreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15- Derneğin, bir nceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonularına ilişkin (Dernekler Ynetmeliği EK- 21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek ynetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk drt ayı iinde dernek başkanı tarafından mahallin mlki idare amirliğine verilir.

Bildirim Ykmllğ *

Madde 16- Mlki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonu Bildirimi

Olağan veya olağanst genel kurul toplantılarını izleyen otuz gn iinde, ynetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seilen asıl ve yedek yeleri ieren (Dernekler Ynetmeliği EK- 3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonu Bildirimi” ve ekleri ynetim kurulu başkanı tarafından mlki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonu bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı rneği,
 2. Tzk değişikliği yapılmışsa, tzğn değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tzğnn son şeklinin her sayfası ynetim kurulunca imzalanmış rneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gn iinde (Dernekler Ynetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mlki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan nce (Dernekler Ynetmeliği EK- 4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nsha olarak doldurup mlki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış ynetim kurulu kararı rneği, varsa bu konuda dzenlenen protokol, szleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir rneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan nce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yrtlen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin grev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yrttğ ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin rneği (Dernekler Ynetmeliği EK- 23’de gsterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay iinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Ynetmeliği EK- 24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Ynetmeliği EK- 25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gn iinde mlki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tzğnde yapılan değişiklikler de tzk değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gn iinde, genel kurul sonu bildirimi ekinde mlki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İ Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul, ynetim kurulu veya denetim kurulu tarafından i denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, ynetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun ykmllğn ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en ge yılda bir defa derneğin denetimi gerekleştirilir. Genel kurul veya ynetim kurulu, gerek grlen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerekleştirmek ve faaliyetlerini yrtebilmek iin ihtiya duyulması halinde ynetim kurulu kararı ile borlanma yapabilir. Bu borlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği deme glğne dşrecek nitelikte yapılamaz.

Tzğn Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tzk değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tzk değişikliği yapılabilmesi iin genel kurula katılma hakkı bulunan yelerin 2/3 oğunluğu aranır. oğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda oğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan ye sayısı, ynetim ve denetim kurulları ye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tzk değişikliği iin gerekli olan karar oğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan yelerin oylarının 2/3’’dr. Genel kurulda tzk değişikliği oylaması aık/gizli olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun grşlebilmesi iin genel kurula katılma hakkı bulunan yelerin 2/3 oğunluğu aranır. oğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda oğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan ye sayısı, ynetim ve denetim kurulları ye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi iin gerekli olan karar oğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan yelerin oylarının 2/3’’dr. Genel kurulda fesih kararı oylaması aık/gizli olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son ynetim kurulu yelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye sresi iinde btn işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Trkiye ocuk Nrolojisi Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla grevli ve yetkilidir. Bu kurul, nce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve ykmllkleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına ağrıda bulunulur ve varsa malları paraya evrilerek alacaklılara denir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borların denmesinden sonra kalan tm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla yeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tm işlemler tasfiye tutanağında gsterilir ve tasfiye işlemleri, mlki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek sreler hari ay iinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını mteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gn iinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mlki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son ynetim kurulu yeleri saklamakla grevlidir. Bu grev, bir ynetim kurulu yesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma sresi beş yıldır.

Eğitim Kriterleri

Madde 21- Trkiye’de ocuk Nrolojisi eğitim kriterlerinin belirlenmesi ve eğitim standardizasyonu konusunda Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon kurulu’nun (UDKK) alışmalarına paralel olarak alışmalarda bulunmayı kabul etmiştir.

Hkm Eksikliği

Madde 22- Bu tzkte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Trk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen ıkartılmış olan Dernekler Ynetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hkmleri uygulanır.

Bu tzk 22 (Yirmiiki) maddeden ibarettir.